SCRA

Paper#Downloads 
General Ability Paper 2011 98
General Ability Paper 2012 112
Mathematics Paper III 2012 86
Physical Science Paper II 2012 72
Mathematics Paper III 2011 75
Physical Sciences Paper II 2011 71
General Ability Paper 2013 81
Mathematics Paper III 2013 54
Physical Sciences Paper II 2013 43
MATHEMATICS-III 5
MATHEMATICS-III 0
GENERAL ABILITY TEST PAPER-I 2