SCRA

Paper#Downloads 
General Ability Paper 2011 98
General Ability Paper 2012 110
Mathematics Paper III 2012 84
Physical Science Paper II 2012 71
Mathematics Paper III 2011 74
Physical Sciences Paper II 2011 70
General Ability Paper 2013 80
Mathematics Paper III 2013 53
Physical Sciences Paper II 2013 42
MATHEMATICS-III 3
MATHEMATICS-III 0
GENERAL ABILITY TEST PAPER-I 1