Kakatiya University UG 2nd Year 1st Sem (CBCS) Exam Results Dec 2017
Kakatiya University BA 2nd Year 1st Sem (CBCS) Exam Results Dec 2017
Kakatiya University BBA 2nd Year 1st Sem (CBCS) Exam Results Dec 2017
Kakatiya University BCA 2nd Year 1st Sem (CBCS) Exam Results Dec 2017
Kakatiya University B.Com 2nd Year 1st Sem (CBCS) Exam Results Dec 2017
Kakatiya University B.Sc (M) 2nd Year 1st Sem (CBCS) Exam Results Dec 2017
Kakatiya University B.Sc (B) 2nd Year 1st Sem (CBCS) Exam Results Dec 2017
Kakatiya University BA (L) 2nd Year 1st Sem (CBCS) Exam Results Dec 2017
Kakatiya University B.P.Ed 3rd Sem (CBCS) Exam Results Nov 2017