YVU BA/BBM/BCOM/BSC CBCS 2nd, 4th & 6th Sem Exam Results Apr 2018
YVU B.Tech 4th Year 2nd Sem Exam Results Apr 2018
YVU BA CBCS 2nd, 4th & 6th Sem Exam Results Apr 2018
YVU BBA CBCS 2nd, 4th & 6th Sem Exam Results Apr 2018
YVU BCOM CBCS 2nd, 4th & 6th Sem Exam Results Apr 2018
YVU BCOM CBCS 1st Sem Exam Results Apr 2018
YVU BSC CBCS 2nd, 4th & 6th Sem Exam Results Apr 2018