JNTUA B.Pharm (R15) 1st & 2nd Year 1st Sem Reg/Supply Exam Results Nov/Dec 2019
JNTUA B.Pharm (R15) 1st Year 1st Sem Supply Exam Results Nov/Dec 2019
JNTUA B.Pharm (R15) 2nd Year 1st Sem Reg/Supply Exam Results Nov/Dec 2019