JNTUK Pharm.D & B.Tech 1st,2nd,3rd,4th & 5th Year Reg/Supply Exam Results May/June/July 2018
JNTUK B.Tech (CCC) 1st Year Supply Exam Results July 2018
JNTUK Pharm. D 1st Year Reg/Supply Exam Results June 2018
JNTUK Pharm. D 2nd Year Reg/Supply Exam Results May 2018
JNTUK Pharm. D 3rd Year Reg/Supply Exam Results May 2018
JNTUK Pharm. D 4th Year Reg/Supply Exam Results May 2018
JNTUK Pharm. D 5th Year Reg/Supply Exam Results May 2018