y Kakatiya University M.Sc Exam Results May 2017
Kakatiya University M.Sc Exam Results May 2017
Kakatiya University M.Sc (Bio-Chemistry) 4th Sem Exam Results May 2017

Kakatiya University M.Sc Intigrated (Bio-Technology) 6th Sem Exam Results May 2017

Kakatiya University M.Sc Intigrated (Bio-Technology) 8th Sem Exam Results May 2017

Kakatiya University M.Sc Physics 2nd Sem CBCS Exam Results May 2017

Kakatiya University M.Sc Physics 2nd Sem Non-CBCS Exam Results May 2017

Kakatiya University M.Sc Statistics 2nd Sem CBCS Exam Results May 2017

Kakatiya University M.Sc (Bio-Technology) 2nd Sem CBCS Exam Results May 2017