y Kakatiya University LLM / M.Sc Exam Results May 2017
Kakatiya University LLM / M.Sc Exam Results May 2017
Kakatiya University LLM 2nd Year 2nd Sem Exam Results May 2017

Kakatiya University LLM 1st Year 1st Sem Exam Results Mar 2017

Kakatiya University M.Sc (Mathematics) 4th Sem Exam Results May 2017

Kakatiya University M.Sc (Mathematics) 4th Sem CBCS Exam Results May 2017

Kakatiya University M.Sc. (Applied Mathematics) 4th Sem (CBCS) Exam Results