KU B.Pharmacy 2nd 3rd Year 1st Sem Exam Results Feb 2019
Kakatiya University B Pharmacy 2nd Year 1st Sem CBCS Exam Results Feb 2019
Kakatiya University B Pharmacy 2nd Year 1st NON-CBCS Sem Exam Results Feb 2019
Kakatiya University B Pharmacy 3rd Year 1st Sem Exam Results Jan 2019