KU B.Pharmacy(CBCS & Non CBCS) 1st & 2nd Year 1st & 2nd Sem Reg & Supply Exam Results Aug/Sep 2018
KU B.Pharmacy 2nd Year 2nd Sem Annual Exam Results Sep 2018
KU B.Pharmacy(L.E) 2nd Year 1st Sem Supply Exam Results Sep 2018
KU B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Supply Exam Results Aug 2018
KU B.Pharmacy(CBCS) 1st Year 2nd Sem Supply Exam Results Sep 2018