KU B.Pharmacy, B.P.Ed & M.P.Ed 1st Sem Exam Results Jan/Feb 2020
KU B.Pharmacy 1st Year 1st Sem Exam Results Jan 2020
KU B.Pharmacy 2nd Year 1st Sem Exam Results Jan 2020
KU B.Pharmacy 3rd Year 1st Sem Exam Results Jan 2020
KU B.P.Ed 1st Year 1st Sem CBCS Exam Results Feb 2020
KU M.P.Ed 1st Year 1st Sem CBCS Exam Results Feb 2020