Kakatiya University LLB (3 & 5 YDC) 2nd, 4th Year 1st Sem Exam Results Feb 2020
Kakatiya University LLB (3YDC) 2nd Year 1st Sem Exam Results Feb 2020
Kakatiya University LLB (5 YDC) 4th Year 1st Sem Exam Results Feb 2020
Kakatiya University LLB (5 YDC) 2nd Year 1st Sem Exam Results Feb 2020