Kakatiya University MCA 1st 2nd 3rd Yr 1st Sem Exam Results Jan 2019
Kakatiya University MCA 1st Year 1st Sem Exam Results Jan 2019
Kakatiya University MCA 2nd Year 1st Sem Exam Results Jan 2019
Kakatiya University MCA 3rd Year 1st Sem Exam Results Jan 2019